ประชาสัมพันธ์
การส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิกชมรม และต่อสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2564
 

เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
( ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้าย)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ฯ ขอแจ้งต่อสมาชิกภาพ และส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิกชมรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้สมาชิกชมรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ กรุณาส่งข้อมูลงานทะเบียน และชำระค่าบำรุง พร้อมทั้งข้อมูลกลับมายัง E-mail: thaifencing@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
เพื่อส่งขึ้นทะเบียนต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ
 
สำนักงานสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
 

หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดง คือชมรมที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลงานทะเบียน และชำระค่าสมาชิก ประจำปี ขอให้ประสานเจ้าหน้า ที่หมายเลย 089 5951712