หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกตัวนักกีฬาภาค 1 ในการแข่งขันเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์" PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 25 December 2013 10:43

AFAT_color

ประกาศ
เรื่อง การคัดเลือกตัวนักกีฬาภาค 1 ในการแข่งขันเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์"

Update Ranking U-20 @ 27 ธ.ค.56


ด้วยนักกีฬาฟันดาบของภาค 1 มีจำนวนนักกีฬาเกินจากที่ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟันดาบในกีฬาเยาวชนแห่งชาติกำหนด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำการคัดเลือกเฉพาะนักกีฬาที่ไม่มี Ranking เพื่อให้ได้นักกีฬาซึ่งเมื่อรวมกับนักกีฬาที่มี Ranking ในรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี แล้ว ไม่เกิน 6 คน ตามรายชื่อและประเภทดาบ ดังต่อไปนี้

1. ประเภทเซเบอร์ชาย มีนักกีฬาจำนวน 8 คน เป็นนักกีฬาที่มี Ranking จำนวน 5 คน และไม่มี Ranking จำนวน 3 คน   

ที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด Ranking
1 ชินวัตร ธรรมนิยม กรุงเทพมหานคร 1
2 ธิติพันธ์ พลายพันธุ์ ปราจีนบุรี 2
3 จตุพล ชินวัฒน์ กรุงเทพมหานคร 3
4 ณัฐพล จันทรวิมล ปราจีนบุรี 6
5 ภูริณัฐ กรุดมินบุรี นนทบุรี 26
6 ชลชิต พวนศิริ ชลบุรี 26
7 วัชระ มุกดาสนิท ชลบุรี no rank
8 วันชัย ธูปจีน นครนายก no rank

ดังนั้น เพื่อให้ได้นักกีฬาตามจำนวน 6 คน ตาม Ranking คือ หมายเลข 1 - 6 ส่วน หมายเลข 7 - 8 จึงไม่สามารถแข่งขันได้ในครั้งนี้

2. ประเภทฟอยล์ชาย มีนักกีฬาจำนวน 7 คน เป็นนักกีฬาที่มี Ranking จำนวน 2 คน และไม่มี Ranking จำนวน 5

ที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด Ranking
1 สรรพ์พชร์ นวลพลับ กรุงเทพมหานคร 1
2 โสภณัฐ มายะการ กรุงเทพมหานคร 2
3 จักรพงศ์ พูลจวง ชลบุรี no rank
4 เจนณรงค์ บุญแก้ว ชลบุรี no rank
5 สันติ จงกลกาญจน์ นครนายก no rank
6 คุณากร วู สมุทรปราการ no rank
7 ธนกร งอกคำ สมุทรปราการ no rank


ดังนั้น เพื่อให้ได้นักกีฬาตามจำนวน 6 คน จึงต้องคัดเลือกให้ได้อีก 4 คน จากนักกีฬาที่ไม่มี Ranking 5 คน (หมายเลข 3 4 5 6 และ 7)

3. ประเภทเอเป้ชาย มีนักกีฬาจำนวน 9 คน เป็นนักกีฬาที่มี Ranking จำนวน 7 คน และไม่มี Ranking จำนวน 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล จังหวัด Ranking
1 คณิศร ธานี ชลบุรี 1
2 พลูอนันต์ ปิยะอนันต์ กรุงเทพมหานคร 2
3 ฐณะรินทร์ ปิยะอนันต์ กรุงเทพมหานคร 3
4 มนัสวี ดีจริง สมุทรปราการ 10
5 นิธินัย รังษีวุฒิศักดิ์ นนทบุรี 11
6 กรกฎ จึงอำนวนชัย สมุทรปราการ 12
7 ธนชล แสวงผล นครนายก 22
8 ณัฐธิพงศ์ ทะเรรัมย์ ชลบุรี no rank
9 จิรายุสม์ โมรี นนทบุรี no rank

ดังนั้น เพื่อให้ได้นักกีฬาตามจำนวน 6 คน ตาม Ranking คือ หมายเลข 1 - 6 ส่วน หมายเลข 7 - 9 จึงไม่สามารถแข่งขันได้ในครั้งนี้   

เพื่อให้การรคัดเลือกนักกีฬาในประเภทฟอยล์ชายของนักกีฬาภาค 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นักกีฬาที่ต้องคัดเลือกยืนยันมาทางอีเมล์ thaifencing@gmail.com ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 56 และมาทำการคัดตัวนักกีฬาภาค 1 ในประเภทเซเบอร์ชายและฟอยล์ชาย ในเสาร์ ที่ 4 มกราคม 57 ที่อาคารพลศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 09:00

ส่วนนักกีฬาในประเภทอื่นๆ นั้น รอการประกาศชื่อ Final ในห้วงประมาณกลางเดือนมากราคม 57 อีกครั้งนึง

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ข้อ 5. จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและหลักเกณฑ์การคัดเลือก (การแข่งขันครั้งที่ 30)
5.1 แต่ละภาคส่งนักดาบได้ภาคละไม่เกิน 6 คน ต่อประเภทดาบ และในจังหวัดหนึ่งๆ ส่งนักดาบได้ไม่เกิน 2 คน ต่อประเภทดาบ

5.2 ในกรณีที่แต่ละภาคมีนักดาบในแต่ละประเภทดาบมากกว่า 6 คน ให้ยึดถือ Ranking อย่างเป็นทางการของสมาคมฟันดาบฯ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปีที่มีการปรับปรุงล่าสุด ก่อนการแข่งขัน 2 เดือนเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ในกรณีที่อันดับ Ranking มีคะแนนเท่ากันแล้วทำให้จำนวนนักดาบไม่เป็นไปตามข้อ 5.1 ให้พิจารณาผลเฉพาะในการแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งล่าสุด ถ้ายังมีคะแนนใน Ranking เท่ากันอีกให้พิจารณาผลจากตาราง Eliminate จากการแข่งขันที่นำมาพิจารณา สำหรับผู้ไม่มี Ranking จะต้องทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือก
5.3 จังหวัดเจ้าภาพได้รับสิทธิ ส่งนักกีฬาได้โดยไม่ต้องคัดเลือกตามข้อ 5.1 และ 5.2 แต่จำนวนต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือประเภทดาบละไม่เกิน 2 คน

Last Updated on Friday, 27 December 2013 13:14
 
ประกาศ เรื่องการต่อทะเบียนสมาชิกชมรมฟันดาบ ประจำปี 2557 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Thursday, 17 January 2013 00:00

AFAT_color

ประกาศสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

เรื่อง   การต่อทะเบียนสมาชิกชมรมฟันดาบ ประจำปี 2557

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

สถานภาพสมาชิกชมรมฟันดาบ ประจำปี 2556 ในความรับผิดชอบของสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ กำลังจะหมดลงใน 31 ธันวาคม 2556 นี้ ขอให้สมาชิกชมรมฟันดาบต่างๆ ดำเนินการต่อทะเบียนสมาชิกชมรมฟันดาบ ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เอกสารประกอบ ได้แก่ (1) ระเบียบข้อบังคับชมรม, (2) ทะเบียนผู้บริหารชมรม (3) ทะเบียนนักกีฬา (ในปัจจุบัน ล่าสุด) พร้อมรูปถ่าย (4) หากมีการโอนย้ายสังกัด ให้มีหนังสือยินยอมโอนย้ายสังกัดทั้งชมรมเก่าและชมรมใหม่ด้วย (5) สำเนาการโอนเงิน

  • ชำระค่าต่อทะเบียนสมาชิกเป็นเงิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2557

  • โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฟันดาบฯ แล้วนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ นาวาโท ปรีชา ตันติรักส์ นายทะเบียนฯ โทร. 081-802-4848

  • บัญชี "สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ"  ธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกลาโหม ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 039-270-122-3

 ประกาศ  ณ  วันที่     24     ธันวาคม  พ.ศ. 2556

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

Last Updated on Tuesday, 24 December 2013 23:25
 
ขอให้แจ้งผลการแข่งขันฟันดาบเซเบอร์ชายรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ KU Open 2013 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Monday, 23 December 2013 15:48

ประกาศ
เรื่อง ผลการแข่งขันฟันดาบเซเบอร์ชายรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ KU Open 2013

เนื่องจากมีปัญหาด้านเทคนิค ไม่สามารถประมวลผล Ranking ในรายการ KU Open ในประเภทเซเบอร์ชายรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ได้ จึงขอรบกวนให้นักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กรุณาแจ้งผลการแข่งขันมายังสมาคมฯ เพื่อให้สามารถประมวลผล Ranking ล่าสุดได้ต่อไป

ขอความร่วมมือด้วยครับ เพราะตอนนี้ยังมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันหลายคนที่ยังไม่แจ้งผลมาให้สมาคมฯ ทราบ

แจ้งมายัง thaifencing@gmail.com ได้เลยครับ

alt

Last Updated on Monday, 23 December 2013 15:53
 
ตารางการแข่งขันฟันดาบ ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Saturday, 21 December 2013 14:24

alt

 
การแข่งขันฟันดาบ "อาร์มทองสัมพันธ์ 57" PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Saturday, 21 December 2013 10:43

alt

Last Updated on Saturday, 21 December 2013 10:46
 


Page 15 of 207

ผู้สนับสนุน

 
 
T.F.F. LOGO Final

ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้

We have 29 guests online

เว็ปไซต์ฟันดาบที่น่าสนใจ