หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ PDF Print
Wednesday, 16 September 2009 23:23

พุธที่ 16 กันยายน 2552 เวลา 1400-1730 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุม 64 สมาคมกีฬา จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2553-2559 ณ ห้องจตุรทิศ แกรด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน  ในส่วนสมาคมฟันดาบส่ง พ.อ.จักราวุธ  โสมภีร์ เลขาธิการสมาคมฟันดาบฯ และ น.อ.ศูนย์ปืน  โสมภีร์ รองเลขาธิการฯ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

ท่าน ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานนำเสนอ แนวทางและขั้นตอนความเป็นมาในการจัดทำแผนร่างยุทธศาสตร์สร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก การสร้างและพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจร,ยกระดับบุคลากรกีฬาสู่ระดับนานาชาติ และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของเอเซีย วงเงินงบประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯเปิดใจเรื่องภายในวงการกีฬา ที่เป็นปัญหาอุปสรรค ความยากลำบากในการให้ได้มาซึ่งเหรียญทองในโอลิมปิค ซึ่งจะต้องมีกระบวนการต่อสู้ในเวทีโลกมากมาย โดยเฉพาะความจำเป็นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการระดับนานาชาติถือเป็นเรื่องจำเป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตัวนักกีฬาที่ลงทุนซึ่งท่านให้ไว้ถึง 30 % ที่มีโอกาสลัมเหลว

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึง Key Success Factor ของนักกีฬาอยู่ที่การบริหารจัดการของสมาคม ทำอย่างไรให้สมาคมกีฬามีการบริหารที่ดี การกีฬาแห่งประเทศไทยจะช่วยให้สมาคมกีฬาสมัครเล่นมีทักษะและบริหารอย่างมืออาชีพ มีงบประมาณจัดสรรเพื่อให้สมาคมสร้างระบบทางด้านธุรการ ลดปํญหาการทำงานเอกสาร ส่งเสริมให้ผู้ตัดสิน ครูดาบทำงานอย่างเต็มที่ โดยมีงบประมาณดูแล และจะมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาลงไปช่วยเหลือประจำให้ถึงระดับสมาคมกีฬา

พลเอกทวีป  จันทรโรจน์ ได้วิพากษ์แนวทางการทำมวยสากล การสร้างนักกีฬาตั้งแต่ระดับเล็ก ไปจนถึงระดับใหญ่ ซึ่งกว่าจะหวังผลได้ต้องใช้เวลา และเงินทุนเป็นจำนวนมาก และได้ฝากหลักความสำเร็จในการบริหารสมาคม 5 ประการคือ การบริหารจัดการสมาคมที่เป็นระบบ,การสร้างระบบค้นหาและคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพ ,วิทยาศาสตร์การกีฬา,ระบบฝึกซ้อม/โค้ช/การสร้างประสบการณ์ด้วยการลงแข่งขัน ,หลักการวิเคราะห์คู่ต่อสู้ หลักการทั้ง 5 ข้อนี้ทำให้สมาคมมวยสากลฯประสบความสำเร็จ

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ได้วิพากษ์คนทำกีฬาที่ทำด้วยใจรักเสียสละ โดยได้ปูภาพให้เห็นพัฒนาการของการส่งประเภทกีฬาลงแข่งขันในโอลิมปิค ที่ไทยเรายังส่งได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเภทกีฬาที่มีการแข่งขัน และเน้นย้ำถึงภาพของความเป็นไปได้ในปัจจุบันและในอนาคตโดยเฉพาะโอลิมปิคครั้งต่อไปที่ลอนดอน ซึ่งสมาคมกีฬาต้องอยู่บนหลักที่เป็นไปได้ในการประเมินตัวเอง นายกสมาคมและผู้บริหารสมาคมมีความสำคัญในกระบวนการบริหารงานแผนใหม่ การสร้างนักกีฬาระยะยาวต้องทุ่มเท ทุกอย่างต้องมีความเชื่อมั่น

นายนนชัย ศานติบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยชี้แจงประเด็นหลักเรื่องการส่องหาช้างเผือก และเรื่องสำคัญคือจะมีงบประมาณสนับสนุนให้กับช้างเผือกในระดับจังหวัด ซึ่งจะมีวิธีการทั้งแบบปกติ และพิเศษ ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากสำหรับฟันดาบ

การแบ่งกลุ่มเพื่อคิดงบประมาณและจะมีการประเมินตัวเอง และจากการถูกประเมินในกลุ่ม ซึ่งมีการจัดกลุ่มสมาคมกีฬาไว้สามกลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มชนิดกีฬาที่มีแข่งขันในโอลิมปิค ,กลุ่มชนิดกีฬาที่มีแข่งขันในกีฬาอื่นๆ เช่น เอเชี่ยนเกมส์ กลุ่มชนิดกีฬาที่ไม่มีการแข่งขันใดๆ ในส่วนสมาคมฟันดาบฯถูกจัดอยู่ในกลุ่มชนิดกีฬาที่มีแข่งขันในโอลิมปิค แต่ไม่ถูกประเมินผลว่าจะได้เหรีญทองในอีก 8 ปีข้างหน้า การจัดทำแผนตามแบบฟอร์มที่จะให้สมาคมกีฬายืนยัน โดยกำหนดเป็นแบบฟอร์มที่สั้น กระทัดรัด ชัดเจน เพื่อให้สมาคมกีฬายืนยันกลับมาก่อน 30 กันยายนนี้ ก่อนนำสรุปผ่านให้กรรมาธิการกีฬา และเสนอเข้า ครม.ในเดือนพฤศจิกายน

พ.อ.จักราวุธ  โสมภีร์ เลชาธิการสมาคมฟันดาบฯได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมไว้ดังนี้ สมาคมฟันดาบได้จัดสัมนาฟันดาบใหญ่โดยรวบรวมแนวคิดมากำหนดวิสัยทัศน์ ฟันดาบไทยจะเป็นแถวหน้าของโลกเรื่องฟันดาบ  เราเชื่อว่าฟันดาบไทยจะได้เหรียญทองในโอลิมปิค แต่เราจะต้องสร้างระบบให้เป็นมาตรฐานเทียบอารยะประเทศ ซึ่งขณะนี้เรากำลังทำกันอยู่ วีระเดช คอธนีย์เป็นกรณีศึกษา เป็นคนไทยแท้ๆที่ไปเติบโตในระบบมาตรฐานของเยอรมัน สามารถคว้าเหรียญทองแดงในโอลิมปิคที่ Sydney ปี 2000 ในวันนั้นศักยภาพของวีระเดชไม่แตกต่างกับผู้ที่ได้เหรียญทองเลย ณ วันนี้เราก็ยังเชื่อว่าฟันดาบสามารถสร้างเหรียญทองให้กับประเทศไทยได้ใน 8 ปี แต่ทุกคนต้องทำงานหนัก พร้อมทั้งเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างองค์ความรู้เรื่องกีฬาที่เป็นวิชาการในทุกระดับประเภทกีฬา ส่งเสริมให้มีผู้แต่งตำรา รวบรวมเป็นคลังห้องสมุดกีฬา ที่ง่ายต่อทุกคนเข้าถึง โดยเฉพาะบุคคลทั่วไปซึ่งจะกลับกลายมาเป็นเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนวงการกีฬาต่อไป เสนอให้มีการแบ่งระดับกีฬาออกเป็นระดับต่างๆ เพราะกีฬาหลายประเภทไม่สามารถลงไปสู่ระดับรากหญ้าได้ เช่น โปโล ฟันดาบ เรือใบ เป็นต้น ด้วยคุณลักษณะข้อจำกัดของกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนหรือเยาวชนแห่งชาติ ควรเปิดช่องทางให้กีฬาบางประเภทมีช่องทางเข้ามาสู่ระบบการจัด เพราะถ้าจัดตามการแบ่งภูมิภาคหรือจังหวัดโอกาสที่กีฬาบางประเภทจะถูกบรรจุลงในระดับเยาวชนแทบไม่มีเลย ยกตัวอย่างฟันดาบ เพราะส่วนใหญ่นักกีฬาเยาวชนอยู่ในกรุงเทพฯที่เป็นศูนย์กลาง การแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมีนักกีฬาระดับเยาวชนลงแข่งประมาณ  200 คน แต่ไม่สามารถจัดแข่งในกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติควรกำหนดให้กีฬาหลักที่มีแข่งในโอลิมปิค เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ เป็นกีฬาหลักในกีฬาแห่งชาติ กรณีฟันดาบนั้นมีจัดแข่งในทุกระดับที่กล่าวข้างต้น แต่การกีฬาไม่ถือว่าฟันดาบเป็นกีฬาหลัก ซึ่งเจ้าภาพจะจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ ทำให้การพัฒนาแบบครบวงจรเพื่อสู่ความเป็นเลิศกระทำได้ยาก

Last Updated on Thursday, 17 September 2009 01:24
 
วิเคราะห์ข้อสอบ 1042 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบฟอยล์

 

ข้อนี้มีการแก้ไขโจทย์ จากเดิมทำการรับดาบด้วยการหมุนตัว เปลี่ยนเป็น ทำการรับดาบด้วยการหันหลัง เนื่องจากตรวจสอบแล้ว ส่วนคำตอบที่เป็นตัวเลือกไม่สัมพันธ์กับโจทย์

นักดาบ X ได้รับใบเหลืองจากการที่ถอดหน้ากากก่อนที่ผู้ตัดสินจะสั่ง 'หยุด ' ซึ่งในระหว่างการแข่งขันนักดาบ X ทำการรับดาบด้วยการหันหลังและตอบกลับถูกฝ่ายตรงข้าม ไฟแสดงผลว่าถูกเป้าหมาย

  • ก.ยกเลิกการให้คะแนนนักดาบ X : และ X ได้รับใบแดง
  • ข.ให้คะแนนนักดาบ X : และ X ได้รับใบแดง
  • ค.ยกเลิกการให้คะแนน X : และ X ได้รับใบเหลือง

ข้อนี้ต้องแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนในการพิจารณาของผู้ตัดสิน ขั้นตอนแรก นักดาบ X ทำผิดกติกาจากการรับดาบด้วยการหันหลังให้คู่ต่อสู้ เป็นการทำผิดกติกา t.21.2 ถือเป็นการทำผิดในกลุ่มที่ 1 ซึ่งต้องรับใบเหลือง แต่ก่อนหน้านี้นักดาบ X มีใบเหลืองติดตัวในยกจากการถอดหน้ากาก จึงเป็นใบเหลืองที่สอง ซึ่งมีผลเป็นใบแดงเสียแต้มให้กับคู่ต่อสู้ 1 แต้ม ขั้นตอนที่สองให้ผู้ตัดสินพิจารณาจากกติกาที่กำหนดไว้ว่า แต้มใดๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดกติกานั้นให้ยกเลิกแต้มนั้น (t.21/t.114 ) นักดาบ X จึงไม่ได้แต้มคำตอบข้อนี้คือข้อ ก. ผมอยากกล่าวถึงเรื่องการถอดหน้ากากของนักดาบโดยเฉพาะแต้มตัดสินสุดท้าย นักดาบที่ชนะมักดีใจจนลืมตัว รีบถอดหน้ากากแสดงความดีใจ หรือสะใจ คลายความกดดัน ซึ่งอันตรายมากเพราะส่วนใหญ่เป็นเกมส์ที่ติดพัน ต้องเตือนนักดาบด้วยครับ นอกจากผิดกติกาแล้ว ยังอาจทำให้ตัวนักดาบเองเกิดอันตราย ผู้ตัดสินเองก้ไม่อยากลงโทษเพราะเห็นว่าเป็นแต้มสุดท้าย และทุกคนก็กำลังดื่มด่ำกับชัยชนะ เหมือนกับนักฟุตบอลที่ยิงประตูได้แล้วถอดเสื้อดีใจ จนโดนใบเหลืองหรือเหลืองที่สองจนกลายเป็นใบแดงจนโดนไล่ออกจากสนามไปเลย แต่ถ้าในกรณีที่นักดาบ X ทำการรับดาบด้วยการหมุนตัวและตอบกลับถูกฝ่ายตรงข้าม ไฟแสดงผลถูกเป้าหมาย กรณีเช่นนี้นักดาบ X จะได้แต้มในมาตราเดียวกันคือ t 21.4 ระบุไว้ว่า...การกระทำอย่างทันทีทันใดของคู่แข่งขัน ที่ปฏิบัติการเชิงรับด้วยการหมุนตัวกลับเข้าแทง/ฟัน ถือเป็นการแทง/ฟัน ที่ถูกต้องในระหว่างยก การหมุนตัวไม่ผิดกติกาแต่ต้องเป็นฝ่ายรับเท่านั้น

Last Updated on Friday, 18 September 2009 08:15
 
วิเคราะห์ข้อสอบ 0052 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบทั่วไป

 

นักดาบได้รับบาดเจ็บในระหว่างยก นักดาบจะได้รับอนุญาตให้พักดูอาการได้ (ในความเห็นของแพทย์) ไม่เกินกี่นาที

  • ก.ไม่จำกัด
  • ข.10 นาที
  • ค.20 นาที

ตามกติกา t.33.1 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขัน ให้ได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการการแพทย์ หรือแพทย์ที่มีหน้าที่ในขณะนั้น โดยผู้ตัดสินจะเป็นผู้อนุญาตให้หยุดการแข่งขัน ได้ไม่เกิน 10 นาที เพื่อพักดูอาการนักกีฬาที่บาดเจ็บหรือเป็นตะคริว ในการคิดเวลาที่หยุดพักการแข่งขัน ให้นับเริ่มต้นจากที่แพทย์ได้ออกความเห็น รวมเวลาการดูแลผู้บาดเจ็บ ถ้านักกีฬาสามารถรักษาได้ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ 10 นาทีหรือในกรณีที่ครบกำหนดเวลา 10 นาที แพทย์จะเป็นผู้ออกความเห็นว่านักดาบที่มีอาการบาดเจ็บนั้นมีความพร้อมที่จะลงแข่งขันต่อได้หรือไม่ ความเห็นของแพทย์ถือเป็นอันสิ้นสุด ในการแข่งขันประเภทบุคคลนั้นนักดาบที่แพทย์ลงความเห็นว่าแข่งขันต่อไม่ได้ ก็ต้องออกจากการแข่งขันครั้งนั้นไป ในประเภททีมนั้นอาจมีการเปลี่ยนตัวได้ ยกเว้นถ้าทีมได้มีการเปลี่ยนตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว ทีมนั้นก็แพ้ไป สำหรับคำตอบข้อนี้คือข้อ ข. ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยคือเรามักไม่จัดแพทย์ประจำสนาม การตรวจสอบนักกีฬาบาดเจ็บจึงกระทำโดยผู้ตัดสินตามลำพัง และมักเป็นไปในลักษณะอะลุ้มอะล่วย ทำให้การแข่งขันเสียเวลามาก บางครั้งอาจเป็นผลเสียต่อตัวนักกีฬาที่บาดเจ็บจริงและฝืนเล่นทำให้บาดเจ็บหนักขึ้นหลังจากจบการแข่งขัน ในอีกทางหนึ่งก็กลับกลายเป็นช่องทางให้นักดาบที่ไม่ค่อยมีความฟิตใช้เป็นช่องทางในการพักโดยใช้ข้ออ้างการบาดเจ็บ ผู้ตัดสินจะต้องดูแลเข้มงวดเรื่องเวลา ในกรณีที่ไม่แพทย์หรือพยาบาลประจำสนาม ให้ผู้ตัดสินปรึกษากับ DT โดย DT อาจแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาช่วยดูแลทางด้านการบาดเจ็บก็ได้ สำหรับนักกีฬาที่ถูกลงความเห็นโดยแพทย์ไม่ให้แข่งขันต่อนั้น ไม่สามารถอุทธรณ์ค้านความเห็นของแพทย์ได้

Last Updated on Thursday, 17 September 2009 23:17
 
ไปฝึกครูดาบที่โตเกียว ตอนที่ 1 เพื่อนร่วมรุ่น PDF Print
Written by นวลจันทร์ พิมพ์แก้ว   
Wednesday, 16 September 2009 22:10

เรียนอาๆที่เคารพ
อาขาหนูส่งภาพเท่าที่เก็บได้ไปให้แล้วนะคะ จะพยายามถ่ายตึกที่ซ้อมอีกทีพรุ่งนี้ แต่ค่อนข้างยากหน่อยค่ะ เพราะ Mr.Daiso Kawaguchi ซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องต่างๆของสมาคมฯฟันดาบญี่ปุ่น เตือนว่าตึกนี้เป็นตึกเก็บตัวของทีมชาติญี่ปุ่นทุกชนิด ดังนั้นจึงค่อนข้างเป็นความลับ สถานที่บางแห่งก็ห้ามถ่ายรูปและเข้าออกยากมากต้องมีKeycard ทุกประตูเลยค่ะ (วันนี้ยังแอบเห็นโอตะล่อเป้าอยู่เลยค่ะ) NTC เป็นตึกใหม่มากสร้างเมื่อปีที่แล้วและสะดวกสบาย ทันสมัยมาก ตามที่คาดหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะแต่ทุกคนที่มา ดู Freindly และมุ่งมั่นในการเรียนที่ course นี้มากโดยเฉพาะโค้ช


รายชือคนเข้าร่วมมีไม่ถึง 20 คน ส่วนใหญ่เป็นประเทศทางตะวันออกกลาง มี
01.Iraq
02.Malaysia from Penung team
03.Palestine
04.Qatar
05.Indonesia
06.Kasakhstan
07.India
08.Vietnam ส่งนักกีฬาเซเบอร์ทีมชาติเก่ามา มือซ้าย
09.Iran
10.Japan
11.Japan
12.Australia
13.Jordan
14.Kuwait
15.Brunai
16.Lebanon
17.ไทย
แต่รู้สึกว่ามีคน cancel เพราะ visa ขอไม่ผ่าน 2 คนน่าจะเป็น Iraq กับใครอีกหนึ่งประเทศคะ
โค้ช Poland
1.เป็นอาจารย์ Mr.Krzystof Grzegorek
2.ลูกศิษ์ Mr.Tadeusz Pigula
โค้ชสองคนนี้พูดอังกฤษไม่ค่อยได้ พูดได้แต่ฝรั่งเศส เลยต้องมีล่ามเป็นคนญี่ปุ่น 2 คน ตะกุกตะกักหน่อยคะ เพราะคนแปลแปลไม่รู้เรื่องและไม่ทันโค้ชพูด อาศัย Nonverbal กับหันไปถามโค้ช Australia แทนที่พูดฝรั่งเศสได้ อาหารและที่พักดีคะ ไม่ใหญ่แต่สะดวกครบวงจร แต่ของข้างนอกแพง ในห้างคะ หนูแทบจะไม่ซื้ออะไรเลยนอกจากของจำเป็นวันนี้เรียนค่อนข้างเหนื่อย หมดแรงไปตามๆกัน แต่ไม่ต้องห่วงค่ะหนูจะพยายามเต็มที่
ด้วยความเคารพรัก
pum

เรื่องนี้น่าสนใจมากเลย ขอให้เขียนมาบ่อยครับ

รองเลขาธิการสมาคม 


Last Updated on Thursday, 17 September 2009 23:42
Read more...
 
ไปฝึกครูดาบที่โตเกียว ตอนที่ 0 เดินทาง PDF Print
Written by นวลจันทร์ พิมพ์แก้ว   
Wednesday, 16 September 2009 22:14

อาขาปุ๋มมาถึงโดยสวัสดิภาพคะ เลขาธิการสมาคมฯมารับถึงที่ วันแรกโค้ชชาวโปแลนด์ 2 คน สอนหนักมาก ให้เดิน step วอร์มและเล่นเกมส์เยอะเลย ขนาดหนูว่าแข็งแรงยังเหนื่อยเลยค่ะ แต่สอนดีมากเลย step by step และให้ลองออกมาสอนด้วย คิดว่าคงได้อะไรกลับไปเยอะเลยคะ เดี๋ยวหนูกลับมาส่งภาพให้อีกทีนะคะ ทางสมาคมฯเค้าจะพาไปซื้อของที่Supermarket ก่อนคะ อ้อตอนนี้ทราบว่า Mr.ฟาม ของเวียตนามได้ไปตัดสินที่ Antaya ด้วยคะ
 
ด้วยความนับถือ
pum

 


Last Updated on Tuesday, 29 September 2009 23:30
Read more...
 


Page 202 of 208

ผู้สนับสนุน

 
 
T.F.F. LOGO Final

ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้

We have 31 guests online

เว็ปไซต์ฟันดาบที่น่าสนใจ