หน้าหลัก งานวิชาการ บทความพิเศษ เราเป็นใคร และเรามีอำนาจอย่างไร
เราเป็นใคร และเรามีอำนาจอย่างไร PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
งานวิชาการ - บทความพิเศษ
Written by น.ท.มนตรี ศิริไพศาล ร.น.   
Thursday, 03 December 2009 23:13
    
ที่ผมตั้งหัวข้อขึ้นมานั้นเนื่องจากผมอยากหาคำตอบในเรื่องการทำงานของสมาคมฟันดาบในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจที่เราได้รับว่าเราต้องดำเนินการตามกฏหมายพิเศษลักษณะใดบ้าง นอกเหนือจาก กฏหมายแพ่ง และอาญา หากกระทำผิด หรือ ไปละเมิดใครเข้า  เอาหละที่นี้มาดูกันนะครับว่าเราเป็นใคร
 
เมื่อวัน พฤหัส ที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านผมได้ไปดูงานที่ ศาลปกครองสูงสุด ที่ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ  ช่วงที่วิทยาการซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครอง(อาจารย์อิทธิพร จิระพัฒนากุล) เปิดโอกาสให้ซักถาม ผมจึงตั้งคำถามเกี่ยวกับ ผลทางคดีกรณีของนักกีฬายิงปืนคนหนึ่ง มี ข้อพิพาทกับสมาคมยิงปืน แต่ตุลาการผู้ที่เป็นวิทยากรไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีปกครองดังกล่าวเพราะยังไม่ตัดสิน แต่อีกคำถามหนึ่งที่ผมถามไปคือ ทำไมศาลปกครองจึงรับคดีดังกล่าวสู่ศาลปกครอง คำตอบที่ทำให้ผมกระจ่างในคำถามที่ผมตั้งหัวข้อคือ สมาคมกีฬามีการออกคำสั่งทางปกครอง ทำให้ศาลปกครองมีอำนาจในการรับคดีดังกล่าวเข้าสู่ขบวนการพิจารณา
 
ต้องมีคนสงสัยแน่ๆว่าทำไมสมาคมโดยนายกสมาคมฟันดาบถึงมีฐานะเจ้าหน้าที่ มีการพูดถึงอยู่เสมอว่าสมาคมไม่ใช่หน่วยราชการมีฐานะทำนองเดียวกับบริษัททั่วไป ซึ่งเอกชนจะเป็นเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร
ที่นี้ผมก็เลยไปค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ดูว่ากฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไฉนเราจึงเป็นเจ้าหน้าที่ได้ให้ดูจากหน้า 21 ของไฟล์ pdf  หรือ หน้า 14 ของหนังสือ ให้ดูข้อ 4 เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องทางปกครองความหมายของเจ้าหน้าที่(http://www.kpi.ac.th/kpith/downloads/documents/article2_230609.pdf)ความว่าเอกชนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยปกติจึงไม่อาจพิจารณาเรื่องทางปกครองได้ อย่างไรก็ตามรัฐอาจมอบหมายให้เอกชนใช้อำนาจทางปกครองแทนในบางเรื่อง ในกรณีเช่นนี้ย่อมถือว่าเอกชน เป็นเจ้าหน้าที่แล้วอะไรหละที่ทำให้ต้องดูว่าเรามีอำนาจที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนรัฐ อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการคัดเลือกนักกีฬา การจ่ายเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทน ฯลฯ ผมคิดว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการที่เราเป็นผู้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการมาดำเนินการสนับกิจการฟันดาบให้ประเทศชาติ ใครทราบรายละเอียดแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ

ที่นี้ อะไรหละที่เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ หรือ ไม่ถูกต้อง หากเจ้าดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ ฟ้องศาลปกครองได้ คือ 
  1. ใช้อำนาจโดยไม่มีอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจ หรือไม่ถูกต้องตามกฏหมาย
  2. กระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น
  3. กระทำโดยไม่สุจริต
  4. กระทำมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
  5. กระทำมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร
  6. กระทำเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

หากนายกสมาคมฟันดาบฯ กรณีนี้น่าจะหมายรวมถึงคณะกรรมการบริหารที่จดทะเบียนตั้งสมาคมด้วยรึเปล่าอันนี้ใครทราบกรุณาตอบด้วยนะครับ กระทำการตามที่กล่าวไว้ข้างต้นไปกระทบสิทธิของผู้อื่น มีศาลปกครองมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งนั้นหากการกระทำนั้นเข้าข่ายที่จะดำเนินคดีได้ตามที่กฏหมายกำหนดว่าเป็นความผิดทางอาญาหมายความว่า สมาคมฟันดาบโดยนายกสมาคมและกรรมการบริหาร ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ จะต้องถูกฟ้องมีความผิดตามกฏหมายอาญา มาตรา 157 ตามความที่ว่า

ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ โดยทุจริต ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึง สิบปี หรือ ปรับตั้งแต่ สองพันบาท ถึง สองหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 อันนี้จะเกี่ยวพันกับมาตราอื่นในประมวลกฏหมายอาญาหรือเปล่าใครทราบช่วยตอบด้วยนะครับ
 พร้อมทั้งต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (อันนี้ต้องไปถามความหมายว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจากนักกฏหมายนะครับ)ตาม มาตรา 8 ตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เช่นกัน(ค้นหาได้จาก http://www.local.moi.go.th/law26.htm) มีตัวอย่างให้ดู จากhttp://www.kpi.ac.th/kpith/downloads/documents/article1_230609.pdf)

หากพบว่าการกระทำของกรรมการบริหารสมาคมและคณะอนุกรรมการกรทำการอันเป็นการกระทำโดยทุจริตตามที่ระบุข้างต้นหรือมีหลักฐานชัดเจนว่ากระทำการทุจริตสามารถดำเนินการยื่นต่อ คณะกรรมการปปช.ที่ปฏิบัติตามอำนาจในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542และทางปปช.จะดำเนินการทางกระบวนการทางกฏหมายที่ตราไว้ในประมวลกฏหมายอาญา(ค้นหาได้จาก http://www.local.moi.go.th/law6.htm ข้อสังเกตุดูมาตรา๔ เรื่องของเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวพันกับเราเช่นกัน  หรือเวบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการปปช.ที่เวบ  http://www.nacc.go.th) รวมทั้งสามารถยื่นหลักฐานได้ที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
(ค้นหาข้อมูลได้ว่า ตอนนี้ ๕ ธ.ค. ๕๒ กฏหมายยังไม่ผ่าน ครม.ครับ ยังไงก็ให้ร้องเรียนผ่าน ปปช.ไปก่อนหากผู้กระทำผิดต่ำกว่า ซี ๘ ในอดีต รายละเอียดของ ปปท.ดูได้จาก http://www.pacc.go.th)ด้วยเช่นกัน

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาลปกครอง สอบถามได้ที่ 02 141-111 หรือสายด่วนศาลปกครอง 1355  หรือ www.admincourt.go.th
หน่วยงานอื่น ได้แก่ ป.ป.ท. ติดต่อ 02-502-8285-6 รวมทั้ง ปปช. ติดต่อ 02-282-3161-5
หากจะร้องเรียนชองทางอื่นๆ ได้แก่ www.1111.go.th หรือ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องเรียนได้ที่ https://www.ombudsman.go.th/epost/
ที่นี้ ท่านไม่ต้องกังวลว่าหากสมาคมของเราจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง และการกระทำอะไรก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อท่านตลอดทำให้ไม่ก่อเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์และความเจริญของวงการดาบของพวกเราทุกคนแล้ว ท่านคิดว่าไม่สามารถกระทำอะไรได้ ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับ 
พึงระลึกอยู่เสมอว่าเราสมาคมฟันดาบคือสมบัติของเราทุกคนครับ 
Last Updated on Tuesday, 08 December 2009 00:06