หน้าหลัก งานวิชาการ การสัมนา สรุปผลการสัมนา กลุ่มสัมนา 3 เรื่องผู้ฝึกสอน
สรุปผลการสัมนา กลุ่มสัมนา 3 เรื่องผู้ฝึกสอน PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
งานวิชาการ - การสัมนา
Written by พล.ต.ชาติชาย เกษมวงศ์   
Wednesday, 02 September 2009 14:22
พล.ต.ชาติชาย  เกษมวงศ์ ประธานกลุ่มสัมนา 3 ได้สรุปผลการสัมนา กลุ่มสัมนา 3 เรื่องผู้ฝึกสอน ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้

ขอขอบคุณ นักกีฬา, ผู้ฝึกสอน, กรรมการที่ได้ร่วมประชุมสัมนา และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ฝึกสอนต่อไป

 

สรุปผลสัมนา กลุ่มที่ 3 เรื่อง ผู้ฝึกสอน

ความเชื่อของกลุ่ม

ผู้ฝึกสอนที่ดี ต้องมีองค์ความรู้ดังนี้

 1. ความรู้ในวิชาการฟันดาบ
 2. ความรู้ในกฎ กติกา และแบบธรรมเนียมของนักดาบ
 3. มีความเข้าใจในเรื่อง สรียวิทยาการออกกำลังกาย เช่น การสร้างกล้ามเนื้อเบื้องต้น
 4. จิตวิทยาการกีฬา เช่น การดูแลด้านจิตใจ ความประพฤติ พฤติกรรมของนักกีฬา
 5. วิทยาการกีฬา เช่น การโภชนาการ

การวิเคราะห์ SWOT

จุดอ่อน

 1. ไม่มีการรับรองความสามารถของผู้ฝึกสอน
 2. ไม่มีแนวทางพัฒนาอาชีพผู้ฝึกสอน
 3. ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนน้อยเกินไป

จุดแข็ง

 1. ผู้ฝึกสอนมีความเสียสละในการฝึกสอน
 2. มีการอบรมผู้ฝึกสอน เพิ่มเติมความสามารถขึ้น
 3. มีการค้นคว้าความรู้ได้กว้างขวางจาก Internet

อุปสรรค

 1. กติการเปลี่ยนแปลง ทำให้วีการสอนเปลี่ยน
 2. หน่วยงานอื่นๆ ไม่รู้จัก ไม่ได้รับการสนับสนุน
 3. งบประมาณน้อย
 4. อุปกรณ์ราคาค่อนข้างสูง

โอกาส

 1. มีโครงการสนับสนุนจากต่างประเทศ
 2. มีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้จากต่างประเทศ มาทำงานให้กับสมาคม
 3. มีโครงการสนับสนุนกิจกรรมฟันดาบจากภาครัฐบาล

วิสัยทัศน์ผู้ฝึกสอน

"ฝึกสอนฟันดาบอย่างมีคุณภาพ ด้วยองค์ความรู้และความมีคุณธรรม นำไปสู่ผู้ฝึกสอนระดับโลก"

ภารกิจผู้ฝึกสอน

 1. จัดทำแผนการฝึกสอนกีฬาฟันดาบให้เป็นมาตรฐาน
 2. จัดตั้งชมรมผู้ฝึกสอนฟันดาบ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในด้านการฝึกสอนฟันดาบ
 3. ส่งเสริมผู้ฝึกสอนเข้ารับการอบรมวิทยาการจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้ฝึกสอน
 4. พัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนให้มีเพียงพอต่อนักกีฬาฟันดาบ

กลยุทธ์

 1. จัดทำตำรา คู่มือการฝึกสอน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แต่ละบุคคลทั่วไป
 2. จัดทำใบอนุญาตผู้ฝึกสอน พิจารณาขีดความสามารถ
 3. จัดตั้งศูนย์ฝึกฟันดาบ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการเล่นฟันดาบ
 4. กำหนดค่าเรียน, ค่าฝึกสอนของผู้ฝึกสอนให้เป็นระบบ
 5. จัดทำแผนการพัฒนา และผลิตผู้ฝึกสอนเป็นวงรอบทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง
 6. ประสานงานกับกิจการฟันดาบของต่างประเทศ ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมการฝึกสอนฟันดาบ, ผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศ, การเข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบ ตามขีดความสามารถที่ดำเนินการได้
 7. ผลักดันกีฬาฟันดาบ ให้เป็นกีฬายอดนิยมของประเทศไทย โดยความเร่งด่วนลำดับแรก คือ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และสร้างผลงานให้ปรากฎในแต่ละห้วงเวลา
Last Updated on Wednesday, 09 September 2009 01:43