หน้าหลัก งานวิชาการ งานผู้จัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันระดับ Grand Prix ตอนที่ ๑
การจัดการแข่งขันระดับ Grand Prix ตอนที่ ๑ PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
งานวิชาการ - งานผู้จัดการแข่งขัน
Written by น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์   
Sunday, 03 January 2010 11:41

ความใฝ่ฝันของประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือ การจัดการแข่งขันดาบระดับกรังปรีซ์  ดังนั้นกระผมเอาภาพรวมของเอกสาร Handbook of Specifications Grand Prix Competitions ของ FIE มาเล่าให้พวกเราได้ฟังเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการแข่งขันของเราต่อไปครับ ซึ่งผมขอเสนอเป็นตอนที่ ๑ ดังต่อไปนี้ ซึ่งถ้าหากเราต้องการจะจัดเราก็ต้องศึกษาครับว่า เราจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง

มาตรฐานการแข่งขันระดับ Grand Prix Competitions แบ่งเป็น (๑) สัญญาด้านการบริหารและลอจิสติก (๒) โครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการแข่งขันที่ต้องมี (๓) การจัดการแข่งขัน (๔) อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ระบบสื่อสารและประกาศ  การประชาสัมพันธ์ การโฆษณณา ประชาสัมพันธ์ การจัดเลี้ยง การรักษาความปลอดภัย การบริการ และตำรวจให้ความปลอดภัย  (๕) อนุผนวก ซึ่งครอบคลุมถึงบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับตอนนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับสัญญาด้านการบริหารและลอจิสติกก่อนครับ   ซึ่งประกอบด้วย การสมัครแข่งขันของนักดาบ การแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่าย การขนส่งและที่พัก

  1. อันดับแรกนักดาบที่จะเข้าแข่งขันในรายการนี้ได้จะต้องส่งแข่งโดยสมาคมฟันดาบของแต่ละชาติ โดยส่งผ่าน FIE Website  โดย FIE เป็นผู้กำหนดค่าสมัคร
  2. FIE จะแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย (๑) ผู้ตัดสิน ๑๒ คน (๒) ผู้แทนผู้ตัดสินที่แต่งตั้งโดย FIE จำนวน ๑ คน และประธานเทคนิคอีก ๑ คน ในจำนวนนี้จะต้องเป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติ ๗ คน และ ๑ คนเป็นผู้แทนผู้ตัดสินที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารของ FIE ซึ่งมักจะแต่งตั้งจากผู้ตัดสินที่อยู่ใกล้กับประเทศที่จัดการแข่งขัน  ผู้ตัดสินระดับชาติอีก ๕ คนเป็นผู้ตัดสินของประเทศผู้จัด  (รวมทั้งหมด ๑๓ นาย) ผู้ตัดสินที่ได้รับการรับเลือกเป็นผู้ตัดสินในกรังปรีซ์จะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสินก่อนล่วงหน้าจัดการแข่งขันอย่างน้อย ๑ วัน โดยประเทศผู้จัดการแข่งขันจะต้องรับผิดชอบทั้งทางด้านธุรการและลอจิสติกให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินทั้งหมด การแข่งขันระดับกรังปรีซ์นี้เป็นการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและประเภทบุคคล ดังนั้นผู้ตัดสินทั้งหมดนี้จะต้องทำหน้าที่ตัดสินในทั้งสองประเภท
  3. ค่าใช้จ่าย ของ กรรมการจะได้รับเงินคนละ ๘๐ ยูโรต่อวัน นับตั้งแต่วันก่อนการแข่งขันและหลังสิ้นสุดการแข่งขันหนึ่งวัน ประเทศผู้จัดจะต้องจัดห้องพักเตียงคู่ แก่กรรมการผู้ตัดสิน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากสนามบินทั้งวันไปและกลับ โดยประเทศผู้จัดการแข่งขันจะต้องจ่ายให้กับผู้ตัดสินภายใน ๑ วันหลังจากที่ผู้ตัดสินเดินทางมาถึงประเทศผู้จัดการแข่งขัน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน ค่าแท็กซี่จากบ้างไปสนามบิน จากสนามบินไปยังที่พัก เมื่อผู้ตัดสินผู้นั้นแสดงหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่
  4. วิดิโอช่วยในการตัดสินต้องจัดไว้ให้อย่างน้อย ๔ สนาม โดยจะต้องจัดเริ่มในรอบ ๖๔  อุปกรณ์เครื่องตัดสินไร้สาย รวมทั้งหน้ากากใส จะต้องเป็นข้อบังคับใช้ในการแข่งขันตลอดรายการ
  5. ผู้จัดการแข่งขันจะต้องจัดรถรับส่ง ระหว่างสนามแข่งขันกับที่พัก  และระหว่างที่พักกับสนามบิน และจากที่พักกับสถานีรถไฟ โดยตารางเวลาของรถรับส่งนี้จะต้องติดประกาศไว้อย่างชัดเจน ณ ที่พัก และ ณ สนามแข่งขัน 
  6. ประเทศที่จัดการแข่งขันจะต้องสร้างความมั่นใจในเรื่องที่พักให้เพียงพอต่อ  แขกของ FIE ผู้แทน ผู้ตัดสิน สื่อมวลชน ผู้ให้การสนับสนุน ฯลฯ  
Last Updated on Sunday, 24 January 2010 07:50