หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
  • คณะกรรมการบริหาร   ( 12 Articles )
    คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการออกนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมฟันดาบทั้งปวง รวมถึงการเผยแพร่ การพัฒนา การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อให้กิจกรรมฟันดาบของประเทศไปถึงเป้าหมายสูงสุด
  • คณะที่ปรึกษา   ( 1 Article )
    คณะที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆทั้งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฟันดาบโดยตรง และโดยอ้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการตกลงใจแก่นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ
  • คณะอนุกรรมการ   ( 1 Article )
    คณะอนุกรรมการทำหน้าที่ เป็นส่วนดำเนินงานตามกรอบนโยบายตามที่คณะกรรมการบริหารมอบให้ 
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   ( 6 Articles )