หน้าหลัก ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31
User Rating: / 1
PoorBest 
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป
Article Index
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31
อ่านต่อ...
All Pages

ดาวน์โหลดผลการแข่งขันทั้งหมด 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่31 (จันทบูรเกมส์) 

ผลการแข่งขันฟันดาบสากล 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2558

 

ประเภท ฟอยล์บุคคลชาย

 Ranking  Name  First name  Country  Club 
 1   โสภณัฐ   มายะการ       ภาค 1  กรุงเทพมหานคร  
 2   จตุพนธ์   สนานคุณ       ภาค 4  ชุมพร  
 3   นพกฤษณ์   ขำโขนงงาม       ภาค 4  ชุมพร  
 3   ราชนาวี   ดีจริง       ภาค 1  สมุทรปราการ  
 5   ธนกร   งอกคำ       ภาค 1  สมุทรปราการ  
 6   ณัฐวัตร   จันทบาล       ภาค 2  ลพบุรี  
 7   พุทธิชัย   พลบูรณ์       ภาค 2  นครสวรรค์  
 8   ทินกร   อรอินทร์       ภาค 3  อุบลราชธานี  
 9   พิสิษฐ์   แผลงดี       ภาค 1  ชลบุรี  
 10   ภาคภูมิ   โสภาสิน       ภาค 3  อุบลราชธานี  


Document Engarde - 21/3/2015 15:59:57

วันที่ 21 มีนาคม 2558 

ประเภทเซเบอร์บุคคลหญิง

 Ranking  Name  First name  Country  Club 
 1   พรสวรรค์   เงินรุ่งเรืองโรจน์       ภาค 1  กรุงเทพมหานคร  
 2   ต้นป่าน   โพธิ์แก้ว       ภาค 1  นนทบุรี  
 3   ภัศรา   มนูญญา       ภาค 4  ปัตตานี  
 3   วิชาดา   รัตนากีรณวร       ภาค 1  กรุงเทพมหานคร  
 5   ปนัดดา   ชัยเจริญวรรณ       ภาค 2  ลพบุรี  
 6   บัณฑิตา   ศรีนวลนัด       ภาค 4  ปัตตานี  
 7   ต้นปอ   โพธิ์แก้ว       ภาค 1  นนทบุรี  
 8   อรวิภา   อินนุรักษ์       ภาค 4  ภูเก็ต  
 9   กิ่งรักษ์   จุลแก้ว       ภาค 4  ภูเก็ต  
 10   พิรญาณ์   วงษ์ขยาย       ภาค 4  ชุมพร  
 11   เสาวคนธ์   ชาญญานนท์       ภาค 3  ศรีสะเกษ  
 12   สุดาพร   ตรีเนตร       ภาค 1  ชลบุรี  
 13   มนัสวี   มหาโคตร       ภาค 3  ขอนแก่น  
 14   ญาณิกา   อยู่ยิ่ง       ภาค 2  ลพบุรี  
 15   อนงค์นาถ   สุขดาษ       ภาค 3  ศรีสะเกษ  
 16   กิติยา   บุษบา       ภาค 1  ชลบุรี  
 17   จรัสแสง   นิยมพล       ภาค 3  ขอนแก่น  
 18   อภิษฐา   กล่ำพัก       ภาค 4  ชุมพร  
 19   ศิริวรรณ   ศรทรง       ภาค 5  แพร่  

 
Document Engarde - 21/3/2015 16:08:50

22 มีนาคม 2558
ประเภท เอเป้บุคคลชาย

 Ranking  Name  First name  Country  Club 
 1   จิรโพธิ   พรประเสริฐ       ภาค 4  นครศรีธรรมราช  
 2   กรกฎ   จึงอำนวนชัย       ภาค 1  สมุทรปราการ  
 3   ธันวา   จันทรปิฎก       ภาค 2  นครสวรรค์  
 3   พัทธดนย์   ศรีสงคราม       ภาค 4  ชุมพร  
 5   ธัชกร   สุขปัญญา       ภาค 1  กรุงเทพมหานคร  
 6   มนัสวี   ดีจริง       ภาค 1  สมุทรปราการ  
 7   พูลเลิศ   ปิยะอนันต์       ภาค 1  กรุงเทพมหานคร  
 8   สุทธิสาร   จันคงช่วย       ภาค 4  นครศรีธรรมราช  
 9   เกียรติเพชร   ชูสิน       ภาค 2  สิงห์บุรี  
 10   ปธานิน   คูณราช       ภาค 2  นครสวรรค์  
 11   พชร   วุฒิพิศาล       ภาค 2  ลพบุรี  
 12   นพณัฐ   อุฑามนตรี       ภาค 3  อุบลราชธานี  
 13   ณรงค์ฤทธิ์   บัวงาม       ภาค 3  ศรีสะเกษ  
 14   ณัฐวิทย์   เผ่าพิมพ์       ภาค 2  ลพบุรี  
 15   คิมหันต์   บุญดา       ภาค 5  แพร่  
 16   สนิท   นามห่อ       ภาค 3  อุบลราชธานี  
 17   พงศธร   อำนวยสิทธิโชค       ภาค 1  ชลบุรี  

 
Document Engarde - 22/3/2015 15:52:07
 

วันที่ 22 มีนาคม 2558

ประเภท ฟอยล์บุคคลหญิง

 Ranking  Name  First name  Country  Club 
 1   ชิดชนก   ลิ้มวัฒนะ       ภาค 1  กรุงเทพมหานคร  
 2   สิริธร   นทีธร       ภาค 1  ชลบุรี  
 3   ณัฐนิชา   วรวิจิตร์       ภาค 4  ภูเก็ต  
 3   พลอยไพลิน   ทองจำปา       ภาค 2  สระบุรี  
 5   ธัญญาลักษณ์   หมอกฤทธิ์       ภาค 1  ชลบุรี  
 6   กวินนา   นิยมทรัพย์       ภาค 4  ชุมพร  
 7   ปัทมา   เกษสิทธิ์       ภาค 3  ศรีสะเกษ  
 8   ศิริพร   คำเครือ       ภาค 2  นครสวรรค์  
 9   กนกพร   ไชยบำรุง       ภาค 2  ลพบุรี  
 10   อารียา   ปาปะสา       ภาค 3  ขอนแก่น  
 11   ศิริวรรณ   ศรทรง      ภาค 5  แพร่  
 12   พัชราภรณ์   กันตี       ภาค 5  แพร่  

 
Document Engarde - 22/3/2015 15:49:21

วันที่ 23 มีนาคม 2558

ประเภท เซเบอร์บุคคลชาย

 Ranking  Name  First name  Country  Club 
 1   ธิติพันธ์   พลายพันธุ์       ภาค 1 กรุงเทพมหานคร  
 2   ชินวัตร   ธรรมนิยม       ภาค 1 กรุงเทพมหานคร  
 3   ภูริณัฐ   กรุดมินบุรี       ภาค 1 นนทบุรี  
 3   วิทยา   แก้วบังตู       ภาค 4 ชุมพร  
 5   วีรชน   ซื่อสกุลรัตน์       ภาค 2 ลพบุรี  
 6   ชลชิต   พวนศิริ       ภาค 1 ชลบุรี  
 7   ณัฐพล   จันทรวิมล       ภาค 1 นนทบุรี  
 8   สถาพร   แสงจันทร์       ภาค 3 ศรีสะเกษ  
 9   จตุพงษ์   สนานคุณ       ภาค 4 ชุมพร  
 10   ปณชัย   วิริยะตั้งสกุล       ภาค 1 สมุทรปราการ  
 11   ไพโรจน์   เจริญมุ่งมงคล       ภาค 3 ศรีสะเกษ  
 12   ยุทธนา   บุญไพโรจน์       ภาค 3 อุบลราชธานี  
 13   วัชรพล   ศรีเกาะ       ภาค 3 อุบลราชธานี  

 
Document Engarde - 23/3/2015 14:06:45
 

ประเภท เอเป้บุคคลหญิง

 Ranking  Name  First name  Country  Club 
 1   กรวรรณ   ธานี       ภาค 1  กรุงเทพมหานคร  
 2   ศุกร์สกาว   ประชุมวงศ์       ภาค 3  ศรีสะเกษ  
 3   จันทราภรณ์   ช่วยทอง       ภาค 4  นครศรีธรรมราช  
 3   ญาณินท์   ชูทอง       ภาค 4  นครศรีธรรมราช  
 5   อรอุมา   กาญจนา       ภาค 4  ชุมพร  
 6   กุลธิดา   แก้วเนตร       ภาค 2  นครสวรรค์  
 7   จินตนาพร   อินทร์ตา       ภาค 3  ศรีสะเกษ  
 8   ชิดชนก   มีดี       ภาค 1  ชลบุรี  
 9   วรรณภา   ศิริมงคล       ภาค 2  นครสวรรค์  
 10   กานดา   เมตตาวิหารี       ภาค 2  ลพบุรี  
 11   กัญฑนีย์   หงษ์ทอง       ภาค 2  ลพบุรี  
 12   ฐปกานต์   คชพลาย       ภาค 4  ภูเก็ต  

 
Document Engarde - 23/3/2015 14:09:18
 

ดาวน์โหลดผลการแข่งขันทั้งหมด