หน้าหลัก ข่าวสาร ข่าวทั่วไป เอกสารยืนยันตนเพื่อยอมรับการเข้าร่วมฝึกซ้อม